REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Požiadavku na vykonanie záručného servisu je potrebné nahlásiť prostredníctvom servisného protokolu (musíte byť zaregistrovaný a prihlásený)
  2. V prípade že nie je možné požiadavku nahlásiť cez web stránku tak e-mailom na adresu rock-centrum@rock-centrum.sk
  3. V požiadavke je nutné uviesť podrobný popis závady a ako závada vznikla

Firma Rock centrum neakceptuje telefonické nahlásenie závady!

 Adresou vykonania servisu je sídlo firmy Rock centrum, Martin. Rock centrum poskytne na tovar 2-ročnú záruku, ktorá začína plynúť dňom vystavenia faktúry. Počas záručnej lehoty sa firma Rock Centrum zaväzuje v servise bezplatne odstrániť závady, ktoré sa na zariadeniach objavia pri obvyklej prevádzke. Majiteľ tovaru je povinný doručiť tovar v ochrannom obale vrátane kompletného príslušenstva a dokumentácie spolu so záručným listom. Lehota opravy bude stanovená po obhliadke, po zistení rozsahu poruchy a v súvislosti s potrebou dodatočného objednania náhradných dielov pre zariadenie. V prípade nevyhnutného odstránenia poruchy priamo u výrobcu, predávajúci vybaví odstránenie závady do 90 pracovných dní odo dňa jej zahlásenia. 

Upozornenie! Vo vlastnom záujme je potrebné skontrolovať si dobu trvania záruky na záručnom liste. 

Servis si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie opravy ako záručnej v prípade, že škoda nastala vlastným pričinením alebo nesprávnym prevádzkovaním tovaru (v prípade že tovar bol používaný v chemicky agresívnom, prašnom, vlhkom prostredí alebo v silnom magnetickom poli. Takisto v prípade, že bol prevedený zásah do výrobku neoprávnenou osobou bez súhlasu a vedomia servisného strediska firmy Rock centrum. Výnimka sa týka aj vád spôsobených živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím). V prípade neuznania záručného servisu budú všetky náklady spojené s prepravou tovaru a servisom na náklady majiteľa tovaru. Firma Rock centrum si vyhradzuje právo predĺžiť dobu servisu z dôvodov, ktoré vznikli mimo firmu Rock centrum, pričom kupujúci bude o predĺžení servisu informovaný.

Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu firmy Rock centrum kupujúci akceptuje všeobecné podmienky firmy Rock centrum . 

1 1. Doprava free pri nákupe +250€ 2 2. Podpora online/tel. 3 3. Vlastný servis 5 4. Platba online 6 5 Vrátanie peňazí do 2 týždňov
Telefonický kontakt:

Recepcia & Showroom +421 43 413 63 36
Predajňa a servis +421 915 395 203
Sekretariát +421 949 529 739

Nájdete nás :

Ulica Ambra Pietra 40
036 01 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Barrandov - Budova Krátkeho filmu (vchod od zadu)
Kříženeckého nám. 1079/5b
152 53 Praha 5
ČESKÁ REPUBLIKA